nederlands
spacer
english
spcaer
deutch
spacer
francais
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
history
objectives
methods
projects
funding
network
news
contact
medical
school
others
solisa
image news
section news

Zondag 2 Mei 2004

Kort na de middag vertrekken Marlies Swen en ondergetekende naar Bamako, met in de bagage medicijnen, bandages, kleding en cadeautjes.

Marlies zal ons bestuur gaan versterken en in de herfst, net als Anne Concari, voor een maand in onze regio’s met de vrouwenorganisaties werken en voorlichting geven. Op dit gebied heeft zij jarenlang in Niger gewerkt, waar vergelijkbare situaties heersen en wij zijn dan ook erg blij , dat zij zich nu voor onze stichting wil inzetten.

Zoals uit bijgaand overzicht blijkt zijn wij in nu 14 regio’s werkzaam en deze reis heeft voornamelijk tot doel de knelpunten te bespreken om gezamenlijk tot oplossingen te komen.

Dat wij voornamelijk met analfabeten werken wil niet zeggen, dat de mensen dom zijn. Maar door generaties verankerde levenswijzen veranderen slechts moeilijk en het blijkt noodzakelijk steeds weer hulp te bieden bij dit proces: je moet door barričres van culturen en tradities heenbreken. Daar wij door onze projecten intussen de nodige goodwill gekweekt hebben, winnen wij terrein, al blijft het moeizaam de ouderen van het nut van b.v.scholing van meisjes te overtuigen. Mali staat nummer 171 op de Human Development Index, een lijst met 175 landen die het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties heeft opgesteld. De lage score is voor een groot deel te wijten aan het bedroevende niveau van de scholing en gezondheidszorg, met name op het platteland.

De kindersterfte is hoog: van iedere duizend kinderen sterven er 101 in het eerste jaar. De alfabetisering is gering. Van de vrouwen kan slechts 27 procent lezen en schrijven, van de mannen 35 procent. Maar liefst driekwart van de vrouwen gaat niet naar de basisschool.

Eén en ander maakt duidelijk, dat ons werk voor de plattelandsbevolking van groot belang is. De periodieke teleurstellingen horen bij ons werk en zijn onvermijdelijk.

Bij deze gelegenheid wil Ik U melden, dat het Hare Majesteit heeft behaagd mij tot ridder in de Orde van Oranje Nassau te benoemen, een eer die ik graag deel met de andere bestuursleden en U, onze donateurs, daar de resultaten in Mali door ons aller enthousiasme tot stand gekomen zijn. Wij hebben nu dus een Koninklijk Keurmerk!

Toen wij om 20.30 uur het vliegtuig uitkwamen, was het nog 37°, dat belooft wat.

Onze partner Niakaté, directeur van de O.N.G. Solisa in Bamako, haalt ons op en in het hotel wordt bijgepraat tot in de kleine uurtjes.

Op 21 april is de vrouw van onze Ambassadeur, Mevrouw Buikema, samen met de 1e secretaris en gezondheisdspecialist Dr. De Jong, de coördinator voor lepra van het Ministerie van Gezondheid, de lepraspecialist van het Institut Marchaux en mensen van Follereau Parijs/Mali op bezoek geweest bij ons centrum voor lepra-lijders. De regeringsambtenaar was zó enthousiast, dat hij de chef-arts in Kati wil opdragen voor ons mensen op te leiden en zegde ons tevens medicijnen toe.

Voor ons geweldig, ook al omdat organisaties als Cordaid en Icco ons willen verwijten, dat onze projecten niet ingebed zijn in het lokale systeem.

bevel scroll
bevel scroll
scroll up
scroll down
terug | volgende
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
go to nuage interactive